ORGANISME DE CERTIFICACIÓ HABILITAT PER L’IRTA EN AUDITORIES DE BENESTAR ANIMAL

AUCATEL, com Organisme de Certificació habilitat per l’Institut de Recerca de Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), realitza auditories d’avaluació de la conformitat del procés de producció animal dels animals criats en explotacions en base als requisits de Welfare Quality®.

La Certificació IRTA en Benestar Animal és un Certificat Independent gestionat per l’IRTA basat en el projecte europeu Welfare Quality®, on s’han desenvolupat sistemes per avaluar i controlar la qualitat del benestar animal en granges i escorxadors.

És aquesta avaluació i control la que permet, tant a productors com als responsables d’escorxadors, conèixer l’estat de benestar a les seves instal·lacions i realitzar una millora continuada a través del programa de certificació. D’aquesta manera es garanteixen bones pràctiques en benestar animal respectuoses i sostenibles que redunden en la millora dels seus resultats i que són, a més, una garantia per als consumidors que s’apliquen un seguit de mesures estandarditzades i consensuades a nivell europeu que vetllen pel benestar animal en tot el cicle productiu.

Aquest model pioner a Europa té en compte diferents paràmetres agrupats en 4 principis bàsics:

  • Bona alimentació
  • Bon allotjament
  • Bon estat de salut
  • Comportament apropiat per a les necessitats de l’espècie

A partir d’una mostra d’individus de la granja o de l’escorxador, i tenint en compte criteris prèviament definits i estandarditzats, així com verificar el compliment de la legislació vigent, s’analitza com es troben realment els animals, no només considerant les condicions en les que s’allotgen o són sacrificats.

Actualment l’IRTA segueix investigant i desenvolupant nous models d’avaluació del benestar animal, aplicables també a espècies no previstes inicialment en el projecte Welfare Quality®, com a part de l’estratègia global per al desenvolupament de sistemes de producció més eficients, responsables i sostenibles.